دوشنبه گذشته مطلبی با عنوان «اهانت به حیثیت علمی کشور در مقابل دانشگاه تهران» نوشتم که روز جمعه‌ (دیروز) در سایت الف به عنوان یکی از سه تیتر اصلی این سایت بازنشر یافت. (کلیک کنید)

این نوشتار در همین زمان کوتاه مورد توجه بسیاری از سایت‌های خبری و خوانندگان الف واقع شد به گونه‌ای که تاکنون 77 نظر منتشر شده ذیل آن به چشم می‌خورد. این نظرات اما از حقایق تلخی در فضای علمی کشور پرده برمی‌دارد که تأسف عمیق هر انسان دلسوزی را به دنبال دارد. شاید به همن دلیل بود که اکنون هیچ اثری از این مقاله در صفحه اول «الف» مشاهده نمی‌شود!

امیدوارم مسئولین امر فکری برای حل مشکل بیان شده در این نوشتار و نظرات نگران کننده‌ی کاربران الف بنمایند.