دریافت فایل مقاله

فایل فوق، مقاله‌ای از بنده است که در شماره ۶۴ دو ماهنامۀ خُلُق (فروردین و اردیبهشت 1397) منتشر شد. 

امید که در این روزها به کار دوستان آید.