در همین ‌جایی که من و شما نشسته، ایستاده و یا خوابیده‌ایم موجودات و تصاویری وجود دارند که نمی‌بینیم و صداهایی است که نمی‌شنویم!

شاید بگویید این دیگر چه ادعای پوچ و بی‌معنایی است؟!

می‌گویم: مگر جز این است که اگر در همین‌جا تلویزیون یا رادیویی را باز کنید بسیاری از همین تصاویر و صداها را می‌بینید و می‌شنوید؟! مگر جز این است که هرچه آنتن تلویزیون شما قوی‌تر باشد تعداد شبکه‌های بیشتری را مشاهده خواهید کرد؟ مگر جز این است که هرچه گیرندگی رادیوی شما قوی‌تر باشد امواج بیشتری را خواهید شنید؟

آیا شما بدون این گیرنده‌های صوتی و تصویری می‌توانستید این همه صدا و تصویر را ببینید یا بشنوید؟! آیا وقتی از این گیرنده‌ها استفاده نمی‌کردید انکار وجود این صداها و تصاویر کار خردمندانه یا روشنفکرانه‌ای بود؟!

خداوند متعال در قرآن مجید از موجودات مهم‌تری نام برده است که علی‌رغم آنکه وجود دارند اما به صورت معمول از نگاه ما پنهان هستند! شیاطین و ملائک از جمله‌ی این حقایق‌اند که البته وجود آنها تأثیر غیرقابل انکاری در زندگی ما دارد. اگر ما آنها را نمی‌بینیم یا صدایشان را نمی‌شنویم؛ ضعف از گیرندگی ماست.

آری! اگر ما به این حقیقت یقین داشته باشیم که علاوه بر آنکه خداوند همه جا ناظر بر اعمال و رفتار ماست، دو فرشته‌ را نیز مأمور کرده که در همه حال با ما بوده و اعمال نیک و بدمان را ثبت کنند(1) آیا در آن صورت نظارت بیشتری بر رفتار خویش نخواهیم داشت؟ آیا اگر یقین داشته باشیم که  فرشتگان الهی در بسیاری از عبادات ما را همراهی و تشویق می‌کنند در آن صورت لذت بیشتری از عبادات خود نخواهیم برد؟

آیا اگر یقین داشته باشیم که شیاطینی از جن وجود دارند(2) که با وسوسه‌های خویش(3) و ایجاد آرزوها و وعده‌های فریبنده(4) و با زینت دادن گناه(5) ما را به انجام آن امر یا دعوت می‌کنند(6) یا به ایجاد نزاع و درگیری می‌کشانند(7) و یا ما را دچار ترس(8)، فراموشی و غفلت از یاد خدا می‌کند(9) در آن صورت تسلط بر امیال و هواهای نفسانی برایمان راحت‌تر نخواهد بود؟

خداوندا! به ما توفیق درک حقایقت هستی را عنایت فرما!

  

پی‌نوشت:

1. سوره ق، آیات 17 و 18.

2. علاوه بر برخی انسان‌های شیطان صفت.

3. اعراف: 20 و 200، طه: 120، مؤمنون: 97، نور: 21، فصلت: 36.

4. نساء: 120، اسراء: 64، محمد: 25.

5. آل عمران: 14، انعام: 43، انفال: 48، نحل: 63، نمل: 24، عنکبوت: 38، محمد: 25.

6. بقره: 268، ابراهیم: 22، نور: 21، مائده: 90.

7. اسراء: 53، مائده: 91، انعام: 121، یوسف: 100، حج: 3، قصص: 15.

8.  آل عمران: 175.

9. یوسف: 42، کهف: 63، انعام: 68، مجادله: 19.