سفر زیارت اربعین حسینی با همراهی حجج اسلام عبدالله بهشتی و سیدعلیرضا ترابی و نیز پسرم علی 

شهریور 1402 ش - صفر 1445 ق