مجتمع علامه مجلسی پردیسان، فروردین 1402 - رمضان 1444 ق