سفر زیارت اربعین حسینی با همراهی آقایان امیرحسن گلستانه، مهدی تدینی و پسرم علی،

مهر 1400 شمسی، صفر 1443 قمری