پیش از این کتاب دیگری با عنوان «مصباح دوستان» به قلم اینجانب منتشر شد، لکن با توجه به نیازی که در تکمیل مباحث و رفع نواقص آن احساس می‌شد، به تکمیل و بازنویسی کتاب مذکور پرداختم که نتیجه‌ی کار، هم از نظر جامعیت، تنوع، حجم و فصل‌بندی مباحث و هم از نظر نوع پردازش مطالب تفاوت‌های بسیاری کرد، اما به دلیل بروز پاره‌ای اختلافات با طرف قرارداد قبلی [دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر]، بنا بر این شد که دیگر کتابی با عنوان «مصباح دوستان» منتشر نشده و عنوان دیگری بر این مجموعه نهاده شود که در نهایت «گفتمان مصباح» به عنوان نام جدید کتاب انتخاب شد. 

(رضا صنعتی، گفتمان مصباح، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1387، پیش‌گفتار، ص 35)

***

«گفتمان مصباح» تفاوت‌های بسیاری با «مصباح دوستان» دارد. کتاب اول، در عین تأثیرگذاری دارای ضعف‌ها و نواقص متعددی بود؛ از جمله می‌توان به عدم جامعیت آن اشاره کرد. «گفتمان مصباح» هم در جامعیت و هم در سبک نگارش و نوع پردازش مطالب، تفاوت‌های بسیاری با «مصباح دوستان» دارد. من در «گفتمان مصباح» سعی کردم تا در حد توان خودم تمام مباحثی که از پیش از انقلاب تا پایان انتخابات ریاست جمهوری نهم میان آیت‌الله مصباح و مخالفان ایشان به صورت یک چالش مطرح شده و انعکاس گسترده‌ مطبوعاتی داشته است را گزارش کنم و قضاوت درباره آنها را به خواننده واگذار کنم. برای رسیدن به این هدف  حدود 1100 مقاله و خبر درباره آیت‌الله مصباح که در نشریات منتشر شده بود را مورد بررسی قرار دادم.

(هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره 63، 24 شهریور 1387، مصاحبه با رضا صنعتی)