25 اردیبهشت ماه 1344، خبرنگار کیهان - کازرون: انجمن شهر کازرون طی تصویب نامه ای دکتر مظفر بقایی را سمت شهردار کازرون انتخاب کرد لیکن فرماندار این تصویبنامه را عوض کرد!

بدنبال استعفای شهردار کازرون انجمن شهر تشکیل جلسه داد و آقای مظفر قهرمانی را به سمت شهردار انتخاب نمود وقتی تصویبنامه انجمن قرائت گردید معلوم شد منشی انجمن به علت عدم آشنایی به جای مظفر قهرمانی نام دکتر مظفر بقایی را نوشته اشت!

تصویبنامه انجمن به دستور فرماندار تعویض و اصلاح شد و آقای مظفر قهرمانی به عنوان شهردار کازرون انتخاب گردید.

منبع: آرشیو اسناد رضا صنعتی، روزنامه کیهان، شنبه 25 اردیبهشت ماه 1344، شماره 6531