خدایا! اگر گناهانم آبرویم را نزد تو برد و میان من و تو فاصله انداخت و حالم را نزد تو دگرگون ساخت، پس به نورت که خاموش نمی شود و به آبروی دوستت محمد مصطفی و آبروی ولی ات علی مرتضی و به حق اولیایت - همان ها که برگزیدی شان - بر محمد و خاندانش درود فرست و گناهان گذشتۀ مرا ببخش و در باقیماندۀ عمرم مرا از ارتکاب گناه نگه دار. 
خدایا به تو پناه می برم که تا زنده ام هرگز به چیزی از گناهان باز نگردم تا جانم را در حالی که مطیع تو باشم، بگیری و تو از من راضی باشی و عملم را به بهترین وجهش ختم نمایی.
 (ترجمۀ بنده از بخشی از فراز پایانی دعای روز مباهله)