برای دیدن فیلم کلیک کنید

پذیرش مسئولیت خطا در تداوم سیاست تحدید نسل، از طرف مقام معظم رهبری به این دلیل است که وقتی لازمۀ إعمال یک سیاست توجه به جنبه‌های فقهی و محدودۀ إعمال آن تا اواخر فعالیت یک دولت است، می‌بایست نهایتاً با شروع فعالیت دولت جدید، انتهای سیاست قبل، از طرف عالی‌ترین مقام فقهی نظام رسماً اعلام شود تا دولت جدیدی که از اواسط دهۀ هفتاد فعالیت خود را آغاز می‌کرد، روش جدیدی را اتخاذ نماید. هم‌چنان‌که رهبری با تأخیری حدوداً پانزده ساله بر ضرورت پایان دادن به آن سیاست، شخصا تصریح کردند.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
.
پی‌نوشت:
اواسط دهه هفتاد دولت هاشمی به پایان خود نزدیک می‌شد و دولت خاتمی فعالیت خود را آغاز می‌کرد.