آقا سید نورالدین جزایری (ره) از دوستان عزیز، متخلق، اهل تهذیب و دوست داشتنی ما بود که امروز چراغ حیات دنیوی اش خاموش شد. برای شادی روحش حمد و صلواتی نثار کنید.