مرحوم کیائی نژاد هم عالم بود و هم پدر شهید. در فهم موضوعات شرعی کم نظیر بود. مسأله را خوب میفهمید و دقیق جواب میداد. خداوند او و فرزندش را غریق رحمت گرداند.