این ترکیب را برای عنوان پروندۀ شمارۀ شماره ۸۷-۸۸ نشریۀ خُلُق نگاشته‌ام.