نجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ (قمر: ۳۴)

ترجمه: آنها را در هنگام سحر نجات دادیم. 

این ترکیب، در اسفند ماه ۱۴۰۱ با #ماژیک کتابت شد.