از اواخر سال 1395 تاکنون توفیق همکاری با نشریه خلق (نخستین نشریۀ حوزه اخلاق سلوکی) را دارم. شما دوستان عزیز را به مطالعه این نشریه دعوت می کنم.