رسید متشکریم...

حسن الف (کازرون): از راه آمده. گفت‌و‌گوی سرشاری و صبح. ایستگاه بهار، عبور عاطفه ممنوع است. معشوق دریائی. بر محمل شکسته دریابار.

 

منبع: هفته‌نامه کتاب جمعه، سال اول شماره ۳۲ ، 4 اردیبهشت 1359