اشاره: در کتاب شریف مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی دعاها و زیارات متعددی آمده که در آنها به برخی از اسامی، صفات و ویژگی های امام زمان اشاره شده است.

الف. در این تحقیق تنها به مواردی اشاره شده که به صورت مشخص امام زمان(عج) را مورد نظر داشته است. لذا از ذکر اسامی عامی که مثلاً در زیارت جامعه ذکر شده و همۀ ائمه را شامل می شود خودداری شده است.

ب. از ذکر صفاتی که تحقق آنها مستلزم اجابت دعای مؤمنین دربارۀ حضرت است خودداری شده است. گرچه این دعاها به یقین زمانی اجابت خواهد شد اما ما تنها به ویژگی هایی پرداخته ایم که مستلزم اجابت این دعاها نیست.

ج. اسامی، صفات و ویژگی های امام زمان به ترتیب حروف الفبا ذکر شده اند.

برای مطالعۀ این تحقیق کلیک کنید.