همسفران زیارت اربعین؛ آقایان مهدی کوهپیما، عبدالعظیم مبصری، حسین کایدی و حسین حبیبی