شهدای خانواده

شهیدان سعیدرضا (احمدرضا) و محمدرضا محمدپور با یکدیگر برادرند.

شهیدان سعید و عبدالصمد اژدری نیز با یکدیگر برادرند.

شهیدان محمدپور با شهیدان اژدری پسرخاله هستند.

شهید لطف الله صنعتی پسر عمه شهیدان محمدپور است.

شهید مهدی زروان پسر دایی پدر شهیدان محمدپور است.