ربّ زدنی علماً و عملاً: خداوندا! بر علم و عملم بیافزای.

این تابلو در سال 1381 نگاشته شد.

قطع تابلو: ۷۱ در ۳۹ سانتیمتر