من توکل علی المال ذل: کسی که به مال توکل کرد ذلیل شد.

من توکل علی العلم ضل: کسی که به علم توکل کرد گمراه شد.

من توکل علی العقل زل: کسی که به عقل توکل کرد لغزید.

من توکل علی الله ظل: کسی که به خدا توکل کرد سایه بانی یافت.

این تابلو در آبان ماه ۱۳۸۱ نگاشته شد.

قطع تابلو: ۳۳ در ۳۹ سانتیمتر.