اخیراً برخی از نامزدهای خاص و یا حامیان آنها در مواضع خود به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا «گفتمان انقلاب» در انحصار آنهاست و باید برای پیروزی این گفتمان تلاش کنند.

 اینکه افرادی احساس وظیفه کرده و از «گفتمان انقلاب» دفاع کنند؛ کاری بس ارزشمند است اما این‌که به گونه‌ای موضع بگیرند که گویا این گفتمان در انحصار آنهاست، اشتباهی فاحش خواهد بود.

 در «گفتمان انقلاب» عناصر بسیاری نهفته است که متأسفانه صاحبان هر گرایش و سلیقه‌ای تنها به برخی از مؤلفه‌های آن تمسک کرده و از بسیاری دیگر از مؤلفه‌ها غافل‌اند.

 اما وقتی مجموع سلایق را با یکدیگر می‌بینید، تصویری نزدیک‌تر به «گفتمان واقعی انقلاب» شکل می‌گیرد.

 اگر افرادی بخواهند با تنگ‌نظری؛ خود را تنها نماینده‌ی «گفتمان انقلاب» ببینند و این تصور باطل را فریاد کنند، به هر میزان که مردم از گفتمان آنها فاصله بگیرند، در نگاه آنها، فاصله‌ی مردم از این گفتمان تلقی خواهد شد و اگر اکثریت مردم از سلیقه‌ی آنها روی‌گردان شوند، به آنها توهم شکست «گفتمان انقلاب» دست خواهد داد.

 به عبارت حداقل می‌توان چنین ادعا کرد که تمام نامزدهایی که از سوی شورای محترم نگهبان تأیید صلاحیت می‌شوند، بیان‌گر بخشی از «گفتمان انقلاب» هستند.  لذا هر گروه و جریانی می‌بایست بجای ادعای مالکیت این گفتمان، نام خود را به کلمه‌ی گفتمان اضافه و به عنوان اندیشه‌های خویش عرضه کند.