دستگیری جمع زیادی از مردم و انقلابیون کازرون توسط شهربانی