اسنادی که از این پس ارائه خواهد شد دارای نکات ابهام یا رمز‌هایی است که برای فهمیدن بهتر آنها مطالعه متن زیر ضروری است.

یکم. تاریخ بکار رفته در بسیاری از سندها، تاریخ شاهنشاهی است و بر این اساس مثلا تاریخ 2536 مطابق با سال 1356 شمسی و 2537 مطابق با سال 1357 خواهد بود. و عدد 36 حاکی از سال 56 و عدد 37 حاکی از سال 57 می‌باشد.

دوم. دستورالعمل ساواک این بود که انعکاس تعابیر ضد شاه در گزارش‌هایی که منابع و جاسوسان این دستگاه امنیتی می‌نوشتند، با کد نگاشته شود. این کدها برای محمدرضا پهلوی، کلمه‌ی «منصور» و عدد «66» بود. بنابر این تعابیر «مرگ بر 66» و یا «نابود باد حکومت منصور» که احیاناً در بعضی از سندها دیده می‌شود همان «مرگ بر شاه» و «نابود باد حکومت شاه» است.

سوم. در بیشتر گزارشات ساواک، نظرهایی داده شده که از نظر دهنده با کلمات رمز یاد شده است. این کلمات رمز معمولاً اسامی روزهای هفته است و منظور از آنها این است:

نظریه‌ شنبه: نظر منبع نفوذی ساواک گزارشگر است که از طریق مشاهده مستقیم یا از راه‌های دیگر ارائه شده است.

نظریه یکشنبه: نظر رهبر عملیات است که پس از گزارش منبع آن را تأیید یا تحلیل می‌کند.

نظریه دوشنبه: نظر رئیس دایره عملیات است.

نظریه سه‌شنبه: نظر امنیت داخلی است.

نظریه چهارشنبه: نظر رییس سازمان اطلاعات و امنیت منطقه است.

چهارم.  در سربرگ سندها برخی علائم با رمز آمده است. از جمله آنها مبدأ خبر است که مثلاً منظور از رمز 7 هه (ساواک فارس) است. همچنین مقصد خبر نیز با علائم رمز عنوان شده است که قریب به اتفاق آنها مربوط به ادارات تابعه اداره کل سوم (امنیت داخلی) ساواک بوده است.

اداره کل سوم از هفت بخش تشکیل می‌شد که عبارتند از:

1- مدیریت اداره کل سوم 2- اداره یکم عملیات و بررسی 3- اداره دوم عملیات و بررسی 4- اداره سوم کل سوم 5- اداره چهارم کل سوم 6- اداره پنجم کل سوم 7- اداره ششم کل سوم.

اجزای اداره یکم عملیات و بررسی شامل:

310 (دفتر اداره یکم عملیات و بررسی)، 311 (بخش احزاب و دستجات کمونیستی)، 312 (بخش احزاب و دستجات سیاسی و مذهبی افراطی)، 313 (بخش هدف‌های تازهو فعالیت‌های مربوط به عرب زبانان ناراحت و بلوچ‌های حاد ایرانی)، 314 (اکراد) و 315 (فعالیت‌های خارجی) بوده است.

اجزای اداره دوم عملیات و بررسی شامل:

320 (دفتر اداره دوم عملیات و بررسی)، 321 (بخش دانشگاه تهران)، 322 (بخش دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی تهران)، 323 (بخش دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی استان‌ها و شهرستان‌ها) و 324 (بخش آموزش و پرورش و مدارس در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها) بوده است.

اجزای اداره سوم کل سوم شامل:

330 (دفتر اداره سوم کل سوم)، 331 (بخش ممالک اسکاندیناوی و اروپای شرقی)، 332 (بخش کشورهای اروپای غربی)، 333 (بخش آمریکا و کانادا و آمریکای جنوبی و مرکزی) و 334 (بخش خاورمیانه و کشورهای عربی و ممالک قاره آسیا و افریقا) بوده است.

اجزای اداره چهارم کل سوم شامل:

340 (دفتر اداره چهارم کل سوم)، 341 (بخش احزاب و دستجات راست، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دولتی و خصوصی)، 342 (بخش وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های دولتی)، 343 (بخش کارگری)، 344 (بخش اصناف و بازرگانان)، 345 (بخش کشاورزی و امور زراعی)، 346 (بخش عشایر و قاچاق اسلحه و مهمات و کالا)، 347 (بخش جراید و سینما و تلویزیون)، 348 (بخش نارضایتی‌های عمومی) و 349 (بخش روابط عمومی) بوده است.

اجزای اداره پنجم کل سوم شامل:

350 (دفتر اداره پنجم کل سوم)، 351 (بخش دکترین و آموزش و سازمان و وظایف رهبران عملیات امنیت داخلی)، 352 (بخش سانسور و کنترل مکاتبات) و 353 (بخش منابع و مأموران و گروه‌های تعقیب و مراقبت) بوده است.

اجزای اداره ششم کل سوم شامل:

360 (دفتر اداره ششم کل سوم)، 361 (بخش فیش)، 362 (بخش بایگانی) و 363 (بخش بررسی و تجزیه) بوده است.