الهی هب لی کمال الانقطاع الیک (مناجات شعبانیه)

خدایا! نهایت انقطاع به سوی خودت را به من عطا کن.

کتابت این تابلو در آبان ماه 1381 انجام گرفت.