الی متی احارفیک یا مولای؟ آقای من! تا کی سرگردان تو باشم؟ (دعای ندبه)

قطع تابلو: ۲۳ در ۲۸ سانتیمتر