مقام معظم رهبری در روز  ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به اصلاح بخشی از سخنان خود در سخنرانی اول فروردین پرداخته، فرمودند:

«اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را عرض کردم بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست، من به دفتر گفتم بررسی کنند، دفتر بررسی کردند، معلوم شد حق با اون هاست، آمار ما درست نبوده آنچه که من گفتم مربوط به ۵، ۶ سال قبل بوده رتبه اقتصادی ۱۸ام در دنیا.»

🔹 اکنون این پرسش مطرح است که پنج، شش سال قبل چه اتفاق ویژه ای افتاده بود که در سایۀ آن، ایران به رتبۀ بی سابقۀ هجدهم اقتصاد دنیا ارتقا یافت؟! آیا این رشد، جز در سایۀ اجرای برجام به دست آمده بود؟!